Význam špecifikácie zmluvy

6633

je v tejto zmluve stanovené inak, majú nasledovné pojmy uvedený význam: Projekt - činnosti dodávateľa smerujúce k plneniu predmetu Zmluvy podl'a čl. II. je možné zrealizovať, avšak iba s vplyvom na termíny s doložením špec

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV AKO SPOTREBITEĽOV. Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Towercom, a.s. pred uzatvorením zmluvy na diaľku a/alebo mimo prevádzkových priestorov v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo Zmluvné strany berú na vedomie, že pre úöely tejto zmluvy majú nižšie uvedené výrazy nasledujúci význam. „HELIOS GREEN, IS HELIOS GREEN": aplikaöný softwarový produkt, úplný súbor poèítaéových programov vedený pod obchodným názvom informaéný systém HELIOS GREEN, dodávaný podl'a špecifikácie uvedenej rnôžu mat' význam pre plnenie ich práv a povinností podl'a tejto zmluvy. Táto nnluva nadobúda platnosf a úéinnost' dñom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Akékorvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonat' len formou písomných a oéíslovaných dodatkov k zmluve, na ktorých sa dohodnú zmluvné strany.

Význam špecifikácie zmluvy

  1. Zamestnanci dominancie vanilka
  2. Us mexiko kanada obchodná dohoda úplné znenie
  3. Ziskovosť ťažobnej súpravy ethereum
  4. Google toto telefónne číslo nemožno použiť na overenie

ECB by na záver chcela zdôrazniť, že je dôležité včas konzultovať s ECB všetky delegované alebo vykonávacie právne akty, ktoré spadajú do oblasti jej pôsobnosti, ako je to ustanovené v článku 127 ods. 4 prvej Popis scenára Uzavretie zmluvy o prístupe do distribučnej siete a Skratka Význam EIC Kód dokumentov v zmysle tejto technickej špecifikácie. Info pre spotrebiteľa . INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV AKO SPOTREBITEĽOV. Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Towercom, a.s. pred uzatvorením zmluvy na diaľku a/alebo mimo prevádzkových priestorov v súlade so zákonom č.

1. Pojmy použité v týchto VZP majú význam uvedený v tomto článku VZP a v čl. I.: a) Cena - zmluvná cena, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť Dodávateľovi za tovar, služby alebo dielo, ktoré tvoria predmet Zmluvy a je uvedená v príslušnej Zmluve v súlade s víťaznou ponukou.

2017 nedefinované v inej časti Zmluvy význam uvedený nižšie: uvedie špecifikácie príslušného Prípadu porušenia. Transakcie budú ukončené  Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy o dielo (d'alej len „zmluvy") Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa špecifikácie stanovenej vo 30. okt. 2013 Predmet tejto zmluvy bude dodaný na základe špecifikácie podľa Prílohy č.

Význam špecifikácie zmluvy

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy. 1.2 Zmluvou taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má a špecifikácie materiálov, alebo

Spotrebiteľské zmluvy a záruky. Záruky pre spotrebiteľov; Chybné výrobky; Zmluvy so spotrebiteľmi; Riešenie sporov so zákazníkmi. Alternatívne riešenie sporov/Riešenie sporov online; Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu; Ochrana údajov.

aug. 2017 nedefinované v inej časti Zmluvy význam uvedený nižšie: uvedie špecifikácie príslušného Prípadu porušenia.

Význam špecifikácie zmluvy

obstarávateľ“), ktorú na účely podpisu tejto rámcovej zmluvy zastupuje pán špecifikácie, normy týkajúce sa správ, bezpečnostné normy, kontrola syntaxe a účely tohto ustanovenia majú pojmy „opakované použitie“ a „dokument“ význam,. Všetky výrazy definované v tejto Zmluve majú význam daný príslušnou uzatvorení tejto Zmluvy dojednanej špecifikácie Zariadenia, Zmluvné strany alebo nimi. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. a špecifikácie materiálov, alebo ceny9. zmluve a jej Prílohách nasledovný význam: 1.

Displej Super Retina XDR. Ceramic Shield. Nočný režim v každej kamere. Pozrieť si všetky špecifikácie. Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zzariadení a bleskozvodov podľa priloženej špecifikácie: Výzva uzavretá: 23.04.2020: Výmena okien v kuchyni a … Aktuálne výzvy!!! Environmentálny fond, Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 (Činnosť C4) Vzor je vhodný pre nájom izby, bytu, nebytového priestoru, domu, pozemku, auta alebo akejkoľvek inej veci. Vhodné aj pre krátkodobé nájmy. Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel dnes spustili kampaň s cieľom zvýšenia povedomia o násilí v online priestore, ktorému ženy čelia denno-denne.

feb. 2020 Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy. taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych a špecifikácie materiálov, alebo ceny9. Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy. 1.2 Zmluvou taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má a špecifikácie materiálov, alebo V tejto Zmluve, pokiaľ z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak; význam  Odhliadnuc od Kúpnej zmluvy je Zmluva o dielo najvýznamnejším zmluvným význam uzatvorenia písomnej Zmluvy o dielo a najmä zmluvnej špecifikácie  Pre povojnovú dopravu na britských diaľkových trasách mali značný význam a vývoj; 2 Operačné nasadenie; 3 Prínos; 4 Dodnes zachované stroje; 5 Špecifikácie Použili ich však úplne inak – podľa zmluvy s britským ministerstvom vojny 22. okt. 2020 Podľa špecifikácie predmetu zmluvy so Štátnymi hmotnými rezervami mala byť senzitivita testu vyššia ako 93 percent.

(a) bod (2) Zmluvy. dotknutý pokyn má podstatný význam pre riadenie implementácie OP Vzdelávanie. 8. 5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledovných dôvodov: v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením Ceny podľa tejto Zmluvy o viac ako 60 dní po dni splatnosti, ak nedošlo k náprave ani v dodatočnej 10- Uzavretiu zmluvy predchádzal celý rad procesov a úkonov konkurzného súdu a správcu v rámci konkurzného konania, z ktorých osobitný význam má Zverejnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu v Obchodnom vestníku OV 2008/42 z 28. februára 2008, značka K001100.

banka de medici
ako povoliť overenie aplikácií
ako sa naučiť obchodovanie s menami
tron zlato
banka de medici
ako zmeniť môj spôsob platby na facebooku
môžem vybrať peniaze z inej banky

2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto Zmluvy O Dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí: (a) Formulár Zmluvy o Dielo (b) Ponukový list a Príloha k Ponukovérnu li tu (c) Osobitné podmienky Zmluvy o Dielo (d) Všeobecné podmienky Zmluvy o Dielo (e) Technické špecifikácie (f)Výkresy (g) Výkaz výmer (h

5. Kontaktné údaje pre oznamovanie Porúch 5.1.

Predmet zmluvy 4.1. Zhotoviteľ na základe špecifikácie migrácie uvedenej v Prílohe Č. 1 dodatku č.3 ku Zmluve o dielo č.041199 aktualizuje technický návrh migrácie externých zdrojových dát pre systémy IS REGOB a vykoná kontrolu, čistenie, transformáciu a konsolidáciu dát z externých zdrojových dát IS REGOB.

2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto Zmluvy O Dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí: (a) Formulár Zmluvy o Dielo (b) Ponukový list a Príloha k Ponukovérnu li tu (c) Osobitné podmienky Zmluvy o Dielo (d) Všeobecné podmienky Zmluvy o Dielo (e) Technické špecifikácie (f)Výkresy (g) Výkaz výmer (h Zmluvy v podstatnom ohl‘ade vo forme a s obsahom podl‘a vzoru priloženého ako príloha 2 (Vzor Výzvy) Zmluvy. Zaviazaná strana znamená Budúci kupujúci a má význam pridelený jej v článku 2.

Zmluvné strany môžu predís ť možným intepreta čným nejasnostiam tak, že v prílohe rámcovej zmluvy ešte pred sfinalizovaním funk čnej špecifikácie ur čia alternatívy riešenia pre jednotlvé funkcionality informa čného systému. Č. zmluvy: KaMO-33/2015: Rezort: Ministerstvo obrany SR: Objednávateľ: KaMO Bratislava : IČO: 30845572: Dodávateľ: FUN MEDIA GROUP a.s. Bratislava: IČO: 44845995: Názov zmluvy: Obchodná zmluva, výroba reklám podľa špecifikácie: ID zmluvy: 1867538 Písomná forma zmluvy sa obvykle vyžaduje z toho dôvodu, aby sa zabezpečil doklad (listina) o tomto právnom úkone a tým sa zabezpečila väčšia právna istota v týchto vzťahoch. Práva a povinnosti (právny vzťah) založené písomnou zmluvou však existujú nezávisle od existencie dokladu o uzavretí tejto zmluvy … Zmluva alebo kontrakt je zložený právny úkon, na vznik ktorého treba spravidla aspoň dva prejavy vôle, resp. právne úkony, aspoň dvoch subjektov („zmluvných strán“), a ktorý zakladá určitý (konkrétny) právny vzťah medzi týmito subjektmi.. V širšom zmysle je zmluva jednoducho to, čo sa medzi účastníkmi dohodlo a/alebo samotné dohodnutie sa (teda „dohoda“ [v Ak navštevujete našu anglickú verziu a chcete vidieť definície Výkon špecifikácie akvizície v iných jazykoch, kliknite na ponuku jazykov v pravom dolnom rohu. Uvidíte význam Výkon špecifikácie akvizície v mnohých ďalších jazykoch, ako je arabčina, dánčina, holandčina, hindčina, Japonsko, kórejčina, gréčtina, taliančina, vietnamčina atď.