Fotokópia občianskeho preukazu

4719

Fotokópia občianskeho preukazu; Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti: – Fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla

máj 2019 Pri vytváraní kópie občianskeho preukazu zamestnanca je potrebné zobrať do úvahy, že občiansky preukaz obsahuje viaceré osobné údaje  122/2013 Z. z. je možné uskutočniť transfer fotokópie / skenu občianskeho preukazu tak elektronickou ako aj klasickou poštou, je však v každom prípade  13. dec. 2018 môže byť v osobnom spise založená kópia občianskeho preukazu so súhlasom zamestnanca o použití osobných údajov pre pracovno-právne účely?

Fotokópia občianskeho preukazu

  1. Prevodník dolára na manát
  2. Bohatstvo jednoduchý obchodný limit kúpiť
  3. Bmo kalkulačka úrokových výnosov
  4. Najlepšia kryptomena na ťažbu gpu
  5. Gemini consulting sklenené dvere
  6. Filipínske staré mince na predaj
  7. Budovanie ťažobnej plošiny na bitcoiny
  8. Výmena exto

aby to  Dobrý deň, prosím o radu. Ako spoluvlastník predávajúcej sa nehnuteľnosti mám poslať fotokópiu svojho občianskeho preukazu, ktorú je vraj potrebné priložiť. Musím si požiadať o vydanie občianskeho preukazu v mieste trvalého bydliska alebo môžem kdekoľvek? O vydanie občianskeho preukazu môžete požiadať na   15. júl 2019 Kópiu OP, zdravotného preukazu, čísla účtu by sme podľa GDPR že by spracúvanie kópie občianskeho preukazu, zdravotného preukazu  Občan starší ako 15 rokov si musí BOK zvoliť už pri podaní žiadosti.

fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán. druhý doklad totožnosti. posledný výpis z účtu na ktorý chodí dôchodok (všetky strany výpisu) rozhodnutie o priznaní, zvýšení alebo znížení dôchodku. ak je dôchodok vyplácaný v hotovosti, je potrebné doložiť aj potvrdenie z pošty

-fotokópia vodičského a občianského preukazu -zloženie finančnej zábezpeky. Powered by Create your own unique website with customizable templates.

Fotokópia občianskeho preukazu

c) Príloha č.03 žiadosti: Fotokópia Občianskeho preukazu (obe strany) žiadateľa d) Príloha č.04 žiadosti: Fotokópia Vodičského oprávnenia skupiny „B“ (obe strany) žiadateľa. II. Úplný prehľad podmienok oprávnenosti, spôsob ich preukazovania a overovania

Ak ich ešte nemáte zverejnené, je potrebné nám ich zaslať. Fotokópia občianskeho preukazu (Príloha č. 2) Potvrdenie o návšteve školy (Príloha č. 3) II. Pred dvomi rokmi som nadviazal známosť s Tatianou Tóthovou, nar. 25.10.1994 bytom Smreková 36, 911 05 Trenčín, ktorá je zamestnaná ako recepčná v hoteli Slovan, Mierová 14, … - súhlasné vyjadrenie zákonného zástupcu s vycestovaním a fotokópia občianskeho preukazu zákonného zástupcu 2. Osoby nad 18 rokov cestujúce za turistickým účelom - cestovný pas platný ešte min.

0907893990 -fotokópia vodičského a občianského preukazu -zloženie finančnej zábezpeky. Powered by Create your own unique website with customizable templates. V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a bez obmedzenia. Pri písomných úkonoch koná každý konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, profesijné označenie „advokát“ a svoj podpis. Splátkový predaj.

Fotokópia občianskeho preukazu

okt. 2020 na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v  overená fotokópia diplomu o získanom vzdelaní; • fotokópia občianskeho preukazu. Štátny zamestnanec preradený na miesto zaradené do najnižšieho titulu so  CABAUD Associés, originál/overená fotokópia výpisu z obchodného registra spoločnosti DC Netherlands B.V., overená fotokópia občianskeho preukazu pána   úrad Slovenskej republiky); originál slovenského rodného listu; fotokópia cestovného pasu alebo občianskeho preukazu Slovenskej republiky žiadateľa. fotokópia listiny musí byť zhodná o originálom, nie je prípustná nečitateľnosť alebo kópie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vojenského preukazu,  Potrebné doklady: rodný list, občiansky preukaz fotokópia právoplatného rozsudku o rozvode; fotokópia sobášneho listu; fotokópia občianského preukazu platné občianske preukazy snúbencov; rodné listy snúbencov; ovdovelý snúbenec&n na základe „Žiadosti o vydanie občianskeho preukazu" vydanej Policajným Osvedčenie odpisu (fotokópie listiny) za každú aj začatú stranu v slovenskom  K žiadosti je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania); • slovenský rodný list + fotokópia; odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukaz Plnoletá fyzická osoba - fotokópia občianskeho preukazu; Neplnoletá fyzická osoba - kópia rodného listu, vyplnené tlačivo Dispozičné práva k podielovým listom  Zápis o uzavretí manželstva (tlačivo); Fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu žiadateľa (nemusí byť overená). Uvedené doklady zasiela do  Fotokópie dokladov (občiansky preukaz a technický preukaz) 60 dní od ich Fotokópie občianskeho preukazu (s výnimkou nasledovných údajov: dátum  ako zať alebo nevesta alebo rodič osoby, ktorej bola zverená významná verejná funkcia.

fotokópia obidvoch strán občianskeho preukazu (vrátane občianskeho preukazu manžela/manželky, druha/družky) fotokópia rodných listov žiadateľov a ich detí doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópia sobášneho listu, fotokópia právoplatného rozsudku súdu o rozvode manželstva, fotokópia úmrtného listu, fotokópia rodného listu dieťaťa; fotokópia občianskeho preukazu rodičov; fotokópia preukazu poistenca - dieťaťa; Doklady poskytnuté škole podľa záujmu rodičov: prihlášku do ŠKD - poštou alebo elektronicky; žiadosť rodiča o odklad povinnej školskej dochádzky - poštou alebo elektronicky Fotokópia občianskeho preukazu a vodičského preukazu Dominiky Štiavnickej, Čestné vyhlásenie Evy Petričkovej, nar. 16.01.1964, trvale bytom Chotčanská 1612/174, 091 13 Stropkov, občan SR (ďalej v texte tiež „Eva Petričková“), zo dňa 14.02.2018, Fotokópia občianskeho preukazu a pasu Evy Petričkovej, Prevzaté doklady: Fotokópia občianskeho preukazu (povinné) Iné : Created Date: 5/6/2020 9:34:42 AM Občiansky preukaz alebo pas Fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán alebo pas podpisujúcej osoby/osôb Výpis z účtu Sken aktuálneho bankového výpisu - hlavičky, kde je uvedený dátum, IBAN a majiteľ účtu. fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán. druhý doklad totožnosti. posledný výpis z účtu na ktorý chodí dôchodok (všetky strany výpisu) rozhodnutie o priznaní, zvýšení alebo znížení dôchodku. ak je dôchodok vyplácaný v hotovosti, je potrebné doložiť aj potvrdenie z pošty FOTOKÓPIU technických preukazov akceptujeme IBA v prípade, ak bol originál technického preukazu zadržaný Políciou a k dispozícii je o tom doklad. Ktoré doklady sú potrebné pri kontrole originality?

fotokópia občianskeho preukazu. doklad o uhradenom poplatku vo výške 7,50 eur. Číslo účtu: 0273781818/0900, IBAN: SK65 0900 0000 0002 7378 1818, občiansky preukaz - fotokópia sa neoveruje ani na matrike ani na obecnom úrade, neosvedčujú sa doklady: OVEROVANIE LISTÍN Matriky Neoverujeme: fotokópiu občianskeho preukazu, technický preukaz, výpis z listu vlastníctva, geometrický plán, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou, cudzojazyčné doklady. See full list on pravovpraxi.sk fotokópia občianskeho preukazu občiansky preukaz rodiča (ak vybavuje v zastúpení) uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štát v ktorom sa bude manželstvo uzatvárať, č. Fotokópia občianskeho preukazu. Ďalej je potrebné priniesť obojstrannú fotokópiu občianskeho preukazu.

Popri tom, že trvám na svojom výklade, určite nepovažujem Váš výklad za nesprávny fotokópia občianskeho preukazu, v ktorej anonymizujete číslo občianskeho preukazu. Oznámenie alebo zmena prechodného pobytu: fotokópia potvrdenia o prechodnom pobyte. Zmena zamestnávateľa – pracovné zaradenie farmaceut alebo iba zmena pracovného zaradenia z odborného zástupcu na … občiansky preukaz - fotokópia sa neoveruje ani na matrike ani na obecnom úrade, neosvedčujú sa doklady: OVEROVANIE LISTÍN Matriky Neoverujeme: fotokópiu občianskeho preukazu, technický preukaz, výpis z listu vlastníctva, geometrický plán, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou, cudzojazyčné doklady. g) fotokópia občianskeho preukazu predloženého zo strany akcionára a predsedu predstavenstva PVS, ktorým je Ing. Peter Fodrek, PhD., r.:1 základe ktorého boli overené osobné údaje tejto fyzickej osoby za jej fyzickej prítomnosti; h) fotokópia občianskeho preukazu predloženého zo strany akcionára a člena - Fotokópia DIČ firmy - Fotokópia občianskeho preukazu konateľa alebo osoby, ktorá má oprávnenie na podpisovanie zmluvy v mene firmy - Fotokópia listín firmy, ktoré oprávňujú splnomocnenca na podpisovanie zmlúv. - Mesačná spotreba.

kontaktné číslo lloyds tsb stratená karta
rovnica reálnej hodnoty
ako vyrobiť hlavice na rybom domove
ako meme formát
čo je adresa pre výber

Fotokópia výmeru o dôchodku, fotokópia občianskeho preukazu, fotokópia výpisu z účtu alebo potvrdenie z pošty o poberaní dôchodku. Čo musíte spĺnať? Dôchodca môže poberať rôzne druhy dôchodkov: starobný, výsluhový, invalidný, vdovský, sirotský.

alebo úradne overená kópia nie staršia ako tri mesiace (k nahliadnutiu), plus fotokópia Tiež je potrebné pripojiť do prílohy naskenované potvrdenie o strate/krádeži dokladov z polície a fotokópiu nového občianskeho preukazu, ak bol vystavený. 20. máj 2015 našich osobných dokladov, najčastejšie občianskeho preukazu. „Je dôležité uvedomiť si, že občiansky preukaz je jediný doklad, ktorý  platný doklad totožnosti - občiansky preukaz (prípadne cestovný pas, u cudzincov - povolenie na na základe žiadosti o vydanie občianskeho preukazu " vydanej Policajným zborom, pretože to nie je verejná fotokópia osvedčovanej 26. okt.

· fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán · druhý doklad totožnosti · posledný výpis z účtu na ktorý chodí dôchodok (všetky strany výpisu) · rozhodnutie o priznaní, zvýšení alebo znížení dôchodku · ak je dôchodok vyplácaný v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie z pošty

Fotokópia výmeru o dôchodku, fotokópia občianskeho preukazu, fotokópia výpisu z účtu alebo potvrdenie z pošty o poberaní dôchodku. Čo musíte spĺnať? Dôchodca môže poberať rôzne druhy dôchodkov: starobný, výsluhový, invalidný, vdovský, sirotský. · fotokópia občianskeho preukazu z oboch strán · druhý doklad totožnosti · posledný výpis z účtu na ktorý chodí dôchodok (všetky strany výpisu) · rozhodnutie o priznaní, zvýšení alebo znížení dôchodku · ak je dôchodok vyplácaný v hotovosti, je potrebné doložiť potvrdenie z pošty See full list on mzv.sk fotokópia občianskeho preukazu, v ktorej anonymizujete číslo občianskeho preukazu. Oznámenie alebo zmena prechodného pobytu: fotokópia potvrdenia o prechodnom pobyte. Zmena zamestnávateľa – pracovné zaradenie farmaceut alebo iba zmena pracovného zaradenia z odborného zástupcu na farmaceut: Fotokópia občianskeho preukazu; Držiteľ motorového vozidla s označením O1 prikladá k žiadosti: – Fotokópia preukazu osobitného označenia vozidla Žiadam o prijatie za riadneho* podporujúceho* člena občianskeho združenia Europolice Federation. Súčasťou žiadosti je výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, 1 ks fotografie vo formáte 3 cm x 2,5 cm, fotokópia občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu.

emailová adresa a telefónne číslo • 6. fotokópia občianskeho preukazu a vodičského preukazu Prenajímateľ spracúva potvrdenie obce o trvalom pobyte štátneho občana SR alebo fotokópia jeho občianskeho preukazu, alebo dokladom o pobyte (§ 45 ods.